Projecten

2024Nederland, Rijkswaterstaat en Deltares. Inzicht Einde Economische Levensduur Maeslantkering.
2024Nederland, Rijkswaterstaat. Meerlaagsveiligheid en Maatschappelijke Kosten-batenanalyse. Discussienotitie.
2023-2024Nederland, Rijkswaterstaat en Waternet. Toekomstbestendig watersysteem Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaal. Schadebepaling bij hoge waterstanden. (met HKV en Tauw)
2023Nederland, Provinsje fryslân. Impactanalyse Vaarweg Boontjes
2023Nederland/Roemenië, Wereldbank. New Economic Mechanisms for ANAR. Expert bijdrage over de financiering van de Nederlandse watersector
2023Nederland, Rijkswaterstaat. Notitie over de rol van de dijkversterkingskosten
bij het bepalen van de normen voor de primaire waterkeringen
2022-2023Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement: Toetsing Methodiek Impactanalyse Uitvoeringsprogramma Waddengebied in 2 pilot studies.
2022-2023Nederland, Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Onderzoekslijn Wateroverlast.
2022Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving. Future Water Challenges -2 . Kostenramingen.
2022Nederland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lid Expertpanel Nationaal Groeifonds.
2022Nederland, Rijkswaterstaat. Notitie over de Discontovoet in MKBAs voor de berekeningen van economisch optimale overstromingskansen.
2022Nederland, Rijkswaterstaat. Supervisie van masterstudenten die in opdracht van WVL werken aan het experimenteren met, en en updaten van, MKBA-software die gebruikt is ten behoeve van de actualisatie van de waterveiligheidsnormen in 2011.
2022Nederland, PWN. MKBA Klimaatbuffer IJsselmeer. Econoom
2021-2023Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement. Integraal Riviermanagement (IRM). Trekker MKBA
2021-2024Verenigd Koningrijk, Environment Agency: Long-term Investment Scenario’s (LTIS). Onafhankelijk Expert
2021-2022Nederland, Vrije Universiteit: Supervisie Master studenten  Environment and Resource Management
2021Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving. Scoping study for assessing the value of freshwater quality at a global scale. Project leider.
2021; 2023Nederland, STOWA: Advies Indexering Schadetabel Regionale Waterkeringen
2021Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement: Methodiek Impactanalyse Uitvoeringsprogramma Waddengebied
2020Nederland, RVO/Wereldbank: Water in Changing Wealth of the Nations, Projectleider
2020Nederland, Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad: Sociale Veerkracht, Projectleider
2018-2019India, RVO: Water as Leverage Chennai, Econoom
2017-2018Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Lange Termijn Ambitie Rivieren, Begeleidingscommissie
2015-2016Verenigde Staten, NOAA, Flood and Drought Risk Management under Climate Change: Methods for Strategy Evaluation and Cost Optimization, Econoom
2014Nederland/Verenigde Staten, Rebuild by Design: Assessment Framework, Projectleider/Econoom
2014Slovakije, Ministry of Interior: Cost Benefit Analysis – Adjustment of Intervention Capacities Through Active Anti-Flood Measures, Econoom
2006-2014Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, diverse bijdragen:
Delta Programma Waterveiligheid/WV21, Projectleider, Econoom
– Delta Programma Rijnmond-Drechtsteden, Projectleider/Econoom
– Delta Programma Rivieren, Econoom
– Delta Scenario’s, Econoom
– Beoordelingskader, Econoom
2005-2009Duitsland/Nederland: Risicoanalyse Overstroming Grensoverschrijdende Dijkringen, Econoom
2002-2005Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Waterbodems, Econoom
2004Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Kosten-Batenanalyse Ruimte voor de Rivier, Econoom/Adviseur
2002-2004Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Droogtestudie, Econoom
2001-2002Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Spankrachtstudie, Econoom
2001Nederland: Businessplan Hydroscope, Financieel Analist
2001Nederland, Gemeente Den Bosch: Haalbaarheidsstudie Huishoudwater De Groote Wielen, Financieel Analist
2000Nederland, EBRD: Municipal Environmental Action Programme, Financieel Analist
2000Indonesië, PWN: Feasibility Study for Dutch Interventions in the Water Supply Sector in the Bogor area, Financieel Analist
1998-1999Ivoorkust, African Development Bank: Policy for Integrated Water Resource Management, Econoom
1998- 2000Pakistan, ADB: NWFP Forestry Sector Project, Econoom
1996-1998Filipijnen/Vietnam, ADB: Handbook on the Economic Analysis of Water Supply Projects, Econoom
1996 – 1998Ethiopië, Governement of Ethiopia: Tekeze and Mereb River Basin Integrated Development Master Plan Project, Econoom
1995Tunesië, Wereldbank: Greater Tunis Sewerage Project (Fourth Urban Waste Water and Sewerage Project), Financieel Analist