Jarl Kind

Jarl Kind (Haarlem, 1968) is een water econoom met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) van water en watergerelateerde projecten. Jarl heeft een doctorstitel in de Economie en geeft regelmatig gastcollege’s aan Nederlandse universiteiten over ‘The Economics of Flood Risk Management’.

Van 1995 tot 2001 werkte Jarl in Afrika en Azië aan projecten op het gebied van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en drinkwatervoorziening. Hij deed veldonderzoek en schreef case studie rapporten over de drinkwatervoorziening in Vietnam, was co-auteur van het ADB Handbook on the Economic Analysis of Water Supply Projects, werkte twee jaar in Pakistan aan het NWFP Social Forestry Sector Project en twee jaar in Ethiopië aan het Tekeze River Basin Integrated Master Plan Development Project.

Van 2001 tot 2008 werkte Jarl voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan water- en klimaatadaptatieprojecten. Hij was betrokken bij verschillende MKBAs van grote projecten en programma’s, waaronder de MKBA voor Ruimte voor de Rivier. In 2008 trad Jarl bij Deltares in dienst als senior econoom. Hij publiceerde in 2011 de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Waterveiligheid 21e Eeuw, waarin economische efficiënte waterveiligheidsnormen voor heel Nederland zijn afgeleid. Deze studie vond plaats in de context van het Deltaprogramma. In 2013 werd aan deze studie in Texas de Franz Edelman Award uitgereikt voor buitengewone prestaties op het vakgebied Operations Research.

In 2019 rondde Jarl zijn PhD proefschrift Drowning by Numbers – Social Welfare, Cost-Benefit Analysis and Flood Risk Management af. In dit proefschrift heeft Jarl een innovatief raamwerk ontwikkeld voor de waardering van (overstromings-) risico’s in MKBAs, een raamwerk dat is gebaseerd op de sociale welvaartstheorie en dat sociale kwetsbaarheid en verdelingsvraagstukken integreert. Dit raamwerk ondersteunt een holistische en inclusieve toepassing van overstromingsrisicobeheer, omdat het technische en niet-technische maatregelen samenbrengt, inclusief financiële beschermingsmaatregelen zoals verzekeringen, compensatie en noodhulp.

In 2021 richtte Jarl zijn eigen bedrijf, De Waterwerkers, op.

Zie de tabs voor projecten, publicaties, opleiding en werkgevers.